www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Почетна страна arrow За нас arrow членство

Членство

Број на членови: 546

Активни: 127 

Пасивни: 419


Член на Вила Зора може да биде , врз доброволна основа, секој граѓанин , жител на град Велес  кој ги прифаЌа одредбите на овој Статут и кој има желба и интерес да работи на остварувањето на целите и задачите на Вила Зора.
Зачленувањето во Вила Зора се врши со потполнување и потпишување на членска книшка, која при престанок на членувањето во ВИЛА ЗОРА, по лично барање задолжително се враќа.
Лицата кои дале посебен придонес за заштитата на животната средина , а од разни причини се спречени активно да учествуваат во работата на Вила Зора, можат да бидат прифатени како негови почесни членови.


Секој член има права и обврски:

  • да се придржува кон одредбите на Статутот на ЕД „Вила Зора“
  • да се грижи за дигнитетот т.е. примерно да се однесува во средините каде живее и работи
  • да избира и да биде биран во органите и телата на Вила Зора
  • да се залага за остварувањето на програмските цели и задачи на Вила Зора, при донесувањето на ставови и заклучоци од неговите органи и тела
  • да покренува иницијативи и да дава предлози за расправа во Вила Зора и одделни прашања и да учествува во одлучувањето за нив
  • да предлага и да избира делегати во органите и телата на ДЕМ
  • активно да учествува во активностите кои ги организира Вила Зора
  • да се залага за добри меѓучовечки односи во Вила Зора - редовно и навреме да ја плаќа чланарината
  • да добие членска книшка, со која се легитимира.

 
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk